Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Mua Bán Ký Gửi Nhà Đất Thành Phố Thủ Đức

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

529 lượt xem

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 09 tháng 12 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường có tổ chức cuộc họp về Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tham gia cuộc họp có ông Lê Anh Tú – Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định – Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, Đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa và các thủ trưởng đơn vị có liên quan.

 

Quang Cảnh Cuộc Họp Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tại cuộc họp, Đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Bà Rịa. Việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Bà Rịa về cơ bản thực hiện theo các quy định về đất đai. Thông tin, số liệu, dữ liệu sử dụng trong hồ sơ kế hoạch sử dụng đất có tính pháp lý theo quy định.

 

Đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Bà Rịa

Qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Bà Rịa. Sở Tài nguyên và Môi trường đã đánh giá kết quả thực hiện của từng dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố và đề nghị bổ sung giải pháp xử lý hiệu quả việc không đăng ký sử dụng đất theo năm để làm cơ sở cho việc xác định chỉ tiêu Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và có tính khả thi hơn.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa lưu ý một số nội dung sau:

1. Đối với các dự án đăng ký vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 phải là những dự án đã đủ điều kiện đầu tư trong năm 2021.

2. Đối với các dự án đã đầu tư xây dựng xong nhưng chưa thực hiện các thủ tục đất đai liên quan, phải lập danh mục riêng và ghi chú rõ ràng. Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa phải yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương lập hồ sơ để thực hiện thủ tục giao đất theo quy định. Ngoài ra đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý đối với các chủ đầu tư chưa được giao đất, cho thuê đất nhưng đã triển khai xây dựng công trình.

3. Đối với các khu đất công đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2021 phải có đầy đủ các điều kiện: đất sạch, không có tranh chấp về ranh giới, không có khiếu nại liên quan đến khu đất, đã được đo đạc, lập bản đồ địa chính. Đối với các dự án cần đấu giá của tỉnh cần thống nhất danh mục với Trung tâm Phát triển Quỹ đất để đưa vào kế hoạch đấu giá trong năm 2021 cho phù hợp.

4. Cập nhật các công trình, dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thực hiện trong năm 2020 trên địa bàn thành phố.

5. Về bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đề nghị thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; rà soát thể hiện đầy đủ, đúng quy định các công trình, dự án thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên bản đồ. File dữ liệu bản đồ (ghi đĩa CD) giao nộp phải đồng nhất với bản đồ giấy đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

6. Công bố công khai diện tích đất trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của thành phố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có Quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất để điều chỉnh, hủy bỏ.

Tác giả bài viết: NTNN

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tin cùng chuyên mục